Schoolbegeleidingsdienst

Ondanks alle goede zorgen lukt het ons soms niet om een kind voldoende te helpen. We schakelen dan de schoolbegeleidingsdienst (Onderwijs Advies) in of onze eigen orthopedagoog. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Vaak wordt het kind dan uitgebreid getest. Waarna zowel schriftelijk als mondeling ouders en school de uitslagen en adviezen krijgen voorgelegd. Afhankelijk van de aanbevelingen, worden afspraken gemaakt over de verder begeleiding van het kind.
Soms wordt in samenspraak met de ouders besloten om het kind een groep over te laten doen of om het een overstap te laten maken naar het speciaal onderwijs.

Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de nieuwe wetgeving met betrekking tot passend onderwijs van kracht geworden. De afgelopen twee jaren is er gewerkt aan de op- en inrichting van het nieuwe samenwerkingsverband PPO Delflanden. Onze school maakt met 80 andere scholen deel uit van dit nieuwe samenwerkingsverband.
Deze scholen zijn gehuisvest over vier gemeenten: Delft, Lansingerland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp.
In totaal bestaat het nieuwe samenwerkingsverband uit meer dan 20.000 leerlingen.
Naast de reguliere basisscholen bestaat het samenwerkingsverband uit drie scholen voor speciaal basisonderwijs en vier scholen voor speciaal onderwijs.
 
De missie van het samenwerkingsverband is om voor ieder kind een passende onderwijsplek aan te kunnen bieden. In de praktijk zal dit voor de meeste kinderen het reguliere onderwijs zijn, maar waar nodig kan dit ook een speciale lesplaats zijn.
De wijze waarop wij gezamenlijk aan de slag gaan is in de volgende uitgangspunten beschreven:

 • Het denken in mogelijkheden voor een kind. Niet alleen de vraag wat is er aan de hand met een kind (beperkingen), maar meer wat heeft het kind nodig om te komen tot een optimale ontwikkeling.
 • Goede, constructieve samenwerking met ouders, scholen en samenwerkingsverband. Om voor een kind tot de juiste invulling te kunnen komen, hebben we elkaar nodig.
 • Handelingsgericht werken.
 
In passend onderwijs komen een aantal onderwijswerkniveaus:
 • Basisondersteuning. De scholen hebben met elkaar afspraken gemaakt over wat iedere basisschoolmoet kunnen bieden. In het schoolondersteuningsprofiel van de school zijn deze afspraken terug te vinden. Dit is een nieuwe manier van samenwerken en betekent dat we de komende jaren gezamenlijk deze basisondersteuning verder gaan uitwerken.
 • Soms zal een kind meer nodig hebben dan de basisondersteuning, die de school biedt. Het samenwerkingsverband zal bij die kinderen worden betrokken om na te gaan wat deze kinderen nodig hebben. We spreken hier dan van een arrangement.
 • Bij een aantal kinderen zal blijken dat basisondersteuning niet toereikend is.Van het arrangementis vastgesteld dat dit niet op de basisschool aangeboden kan worden en dat een speciale lesplaats dan van toepassing is. In die situaties gaan we samen met ouders en scholen aan de slag om te komen tot de juiste onderwijsplek.

Voor een arrangement  of een speciale lesplaats  zijn routes beschreven, die gevolgd kunnen worden. Vanuit het samenwerkingsverband
 
Centrale plaats wordt het schoolondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam van onze school zitten ( naam directeur of adjunct-directeur, interne begeleider en de betrokken leerkracht.)
In onderstaand schema ziet u de verschillende niveaus van ondersteuning, die voorkomen binnen of buiten de school.

Niveaus van zorg.
 
 

Niveau Waar? Wie? Wat?
0
basisondersteuning
In de groep Leerkracht.
Ouders
Goed onderwijs.
 • Indicatoren onderwijsinspectie.
 • Handelingsgericht werken.
Gebruik maken van ondersteuning in de school.
Gebruik van leerlingvolgsysteem.
0
basisondersteuning
In de school Leerkracht
Ouders.
Schoolondersteuningsteam.
Goed onderwijs.
 • Indicatoren onderwijsinspectie.
 • Handelingsgericht werken.
Gebruik maken van ondersteuning in de school.
Gebruik van leerlingvolgsysteem.
1
Preventieve ondersteuning.
Helpdesk samenwerkingsverband Helpdeskmedewerker.
Ouders.
School.
Korte praktische vragen.
1
Preventieve ondersteuning.
In de school Leerkracht.
Ouders.
Preventieve ondersteuner.
Schoolondersteuningsteam.
Hulpvragen via formulier.
 • Wat heeft kind nodig?
 • Wat heeft leerkracht nodig?
 • Wat heeft school nodig?
 • Wat hebben ouders nodig?
2
Arrangementen
In de school Directie school
Interne begeleider.
Lokale ondersteuningsadviseur.
Leerkracht
ouders
"critical friend" wel of geen basisondersteuning?
Bespreking groeidocument.
2
Arrangementen
In de school School
Ouders
Loa
Event. expert
Gezamenlijke input voor arrangement  in het OPP. Komt uit groeidocument.
Ondertekening OPP.
loa/ swv stelt vast.
3
Speciale lesplaats
School/ sbo/ so Ib
Directie school
Loa
Critical friend/ advies.
3
Speciale lesplaats
Sbo/so Ouders
School
Vertegenwoordiger sbo of so.
Loa
Event. expert
Gezamenlijke input voor OPP. Komt uit groeidocument.
Invulling OPP.
Ondertekening OPP
Specifieke aanvulling voor TLV.
3
Speciale lesplaats
SWV Toelaatbaarheidscommissie Beoordeling proces niveau 1 - 2- 3.
Kwaliteitsbeoordeling OPP
Besluit over toekenning.
4
Speciale lesplaats
Sbo of so Directie sbo of so
Ouders.
Aanmelding en plaatsing
 

 
*Waar nodig met Jeugdhulp.
** Stappen hoeven niet altijd in deze volgorde doorlopen te zijn. Ook kunnen stappen, indien helderheid bestaat over de onderwijsbehoeften, worden overgeslagen.

GGD Zuid-Holland West

Ieder jaar is er een kortdurend logopedisch onderzoek voor alle kinderen van groep 2, waarbij de logopediste problemen al in een vroeg stadium probeert te ontdekken. De ouders krijgen hiervan bericht.
Daarnaast worden de kinderen van groep 2 en 7 opgeroepen door de schoolarts van de GGD- Zuid-Holland West voor een preventief gezondheidsonderzoek. Mocht de schoolarts iets afwijkends vinden bij uw kind, dan ontvangt u een verwijsbriefje voor de huisarts. Als er problemen van medische- of opvoedkundige aard zijn, kunnen ouders rechtstreeks of via de school contact opnemen met de schoolarts. De schoolarts heeft ook regelmatig contact met de leerkrachten van onze school.

Schoolmaatschappelijk werk

In bijzondere situaties kunnen wij een beroep doen op schoolmaatschappelijk werk. De inzet van schoolmaatschappelijk werk is erop gericht de schoolloopbaan en de ontwikkeling van leerlingen in de schoolperiode zo goed mogelijk te laten verlopen. Grofweg kan gezegd worden dat schoolmaatschappelijk werk de verbindende factor is tussen leerling, de school, thuis en hulpverlenende instanties. Mandy de Keijzer is de aan onze school verbonden maatschappelijk werker. Aanmeldingen voor schoolmaatschappelijk werk kunnen via school lopen maar u kunt ook zelf contact opnemen.
Iedere maand (21 februari, 28 maart, 25 april en 13 juni) is er een inloopspreekuur in het CJG gebouw aan de Gantallaan 13-21. Dit spreekuur is van 09.00-11.00 uur!