Zorg op school

Zorg voor de kinderen

De groepsleerkracht houdt dagelijks goed in de gaten hoe het met uw kind gaat. Er wordt gelet op het spel- en werkgedrag, op de sociale- en emotionele ontwikkeling, op het leren en op de vorderingen die uw kind maakt. Wij geven klassikaal onderwijs, maar daarnaast bieden wij ook extra leerstof aan kinderen die snel door de basisstof heen gaan en extra herhaling, ondersteuning en uitleg voor kinderen die meer moeite met de leerstof hebben. We proberen hierbij ook handig gebruik te maken van computers en van zelfstandig werktijd.

Coördinatie leerlingenzorg

De intern begeleider bij ons op school heeft een speciale studie gevolgd om alles wat met de zorgverbreding te maken heeft, goed te kunnen coördineren. Daarvoor heeft de interne begeleider goed inzicht nodig in de ontwikkeling van kinderen. Zij zorgt ervoor dat het leerlingvolgsysteem en de daarbij behorende leerlingendossiers goed worden bijgehouden. Dit uiteraard samen met de andere leerkrachten.

Het leerlingvolgsysteem

We maken gebruik van een leerlingvolgsysteem, d.w.z. dat we de ontwikkeling van de kinderen in de school op de voet volgen. De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling.
De vorderingen op het gebied van taal, lezen en rekenen worden enkele malen per jaar getoetst met landelijk genormeerde toetsen, ontwikkeld door het Cito (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling). We maken ook gebruik van landelijke genormeerde toetsen in de kleutergroepen.
De resultaten van de Cito-toetsen, de handelingsplannen en eventueel speciale onderzoeken worden bij de leerlingbespreking van de leerkracht met de IB-er besproken en opgenomen in dossiers. 

Het jonge kind

In de groepen 1 en 2 houdt de groepsleerkracht niet alleen dagelijks goed in de gaten hoe het met uw kind gaat, maar wordt er ook twee keer per jaar met het “Pravoo leerlingvolgsysteem” bekeken hoe uw kind zich heeft ontwikkeld op de belangrijkste ontwikkelingslijnen. Zo komt de groepsleerkracht snel te weten of uw kind best iets meer aan kan of dat er iets niet naar wens gaat. De groepsleerkracht zorgt dan meteen voor passende begeleiding.  Soms geeft de leerkracht het kind simpel iets meer aandacht, maar voor andere kinderen wordt een handelingsplan gemaakt. Daarin staat precies beschreven wat er extra met het kind gaat gebeuren. Dit wordt ook besproken met de ouders.
Bij de uitvoering van een handelingsplan wordt af en toe de hulp ingeroepen van de remedial teacher of onderwijsassistent. Een remedial teacher is een gespecialiseerde leerkracht, die kinderen buiten de groep extra hulp geeft.

Zorg in de groepen 3 tot en met 8

Ook in de groepen 3 tot en met 8 wordt uw kind goed gevolgd. Naast het werk van elke dag en de toetsen van de methodes neemt de groepsleerkracht 2 à 3 keer per jaar landelijk genormeerde toetsen af.  Het gaat daarbij om het technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. De groepsleerkracht bekijkt met die toetsen of uw kind ook over een langere periode de geleerde stof nog beheerst, of wellicht meer stof aan kan. We hebben binnen de school afgesproken welk resultaat de kinderen tenminste moeten halen met deze toetsen.
De resultaten leggen we vast in een leerlingvolgsysteem. Regelmatig worden de vorderingen van groepen en kinderen besproken met de intern begeleider en met het team. Er kan dan besloten worden dat er aan het onderwijsprogramma voor de groep iets moet veranderen.
Ook kan het nodig zijn om voor bepaalde kinderen het onderwijsprogramma aan te passen. Als dat nodig is, wordt dit met de ouders besproken.

Speciale zorg

Samen met de leerkracht bekijkt de intern begeleider, waaruit de extra zorg moet bestaan. Er wordt dan een handelingsplan gemaakt, waarin beschreven staat op welke manier en wanneer het kind extra hulp krijgt. Aan de hand van dit plan kan de groepsleerkracht het kind zelf verder helpen. Dat kan extra instructie inhouden en/of gaan om het gebruik van aangepaste leermiddelen. Soms wordt de hulp ingeroepen van de remedial teacher, die het kind buiten de klas extra helpt. Dit is een leerkracht, die zich heeft gespecialiseerd in het geven van extra hulp en het maken van aangepaste programma’s. We werken met 3 periodes. Na afloop van de periode wordt het resultaat van de extra geboden hulp geëvalueerd door de betrokken begeleiders. De intern begeleider is voor twee dagen aangesteld evenals de remedial teacher.
De intern begeleider heeft regelmatig contact met de intern begeleiders van de vier andere katholieke scholen in Pijnacker en de orthopedagoog van het bestuur. Er worden dan ervaringen uitgewisseld met betrekking tot materialen en methoden voor extra zorg. Door hierbij gebruik te maken van elkaars mogelijkheden, worden de mogelijkheden van de eigen school ook weer uitgebreid.

Orthopedagoog
Samen met de andere scholen van ons bestuur hebben wij een orthopedagoog in dienst. Wij kunnen in sommige situaties hiervan naar rato gebruik maken. De orthopedagoog wordt onder meer ingezet voor consultaties door leerkrachten, intern begeleider en/of ouders, onderzoeken en/of observaties van leerlingen, begeleiding van leerlingen etc.