Leerkrachten groepen 1/2: Bianca, Marieke Elly, Martha,  Yvonne  en Pathaëlla. Leerkrachten groepen 3: Bianca, Wendy, Doesjka en Astrid.
   
Leerkrachten groepen 4:Nelly, Yvette en Bert. Leerkrachten groepen 5: Carola, Coby, Aline en Kim.
Leerkrachten groepen 6: Ton, Rob en Monique Leerkrachten groepen 7:Licette, Marlies en Annemieke
Leerkrachten groepen 8: Sandra, Albert, Marloes, Hanneke en Fanny IB'er en RT'er: Petra en Astrid
Conciërge: Jeannette Bouwcoördinatoren: Hanneke en Yvonne en directeur: Henk.
Administratieve kracht: Mary Onderwijsassistenten: Ellen en Frouwke