Medezeggenschapsraad Mariaschool
 

 _________________________________________________________________________________


 
Wat is de Medezeggenschapsraad?
 
De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan. In de Wet op Medezeggenschap Onderwijs is vastgelegd dat elke onderwijsinstelling (van basisschool tot universiteit) een MR dient te hebben. In de MR hebben zowel ouders als leerkrachten in gelijktal zitting.

De MR denkt mee met de school op beleidsmatig gebied. De MR heeft regelmatig overleg met de directie van de school. De MR behandelt onderwerpen die de school aangaan, zoals beleid met betrekking tot de organisatie van de school, de kwaliteit van het onderwijs, de aanstelling of ontslag van schoolpersoneel en aspecten ten aanzien van veiligheid in en rondom de school. Op al deze onderwerpen kan de MR invloed uitoefenen.
 
Verder dient de MR als aanspreekpunt voor ouders en heeft de MR een controlefunctie. In de Wet op Medezeggenschap Onderwijs is vastgelegd dat de MR inzage heeft in alle financiële stukken van de school. De taken en bevoegdheden van de MR zijn geregeld in een reglement dat ter inzage ligt op school en/of te vinden is onderaan deze pagina.
 
De Mariaschool is lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is de gemeenschappelijke MR van de vijf scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP). Tijdens vergaderingen van de GMR is het schoolbestuur van SKOP (of haar vertegenwoordiging) aanwezig. 


_________________________________________________________________________________
 
 
De Medezeggenschapsraad (MR) is als volgt samengesteld:
 
Voorzitter: Wendy van Dam
Secretaris: __________________

Oudergeleding: Hans de Weerd, Nita Graafland en Dennis Woltman
Leerkrachtgeleding: Wendy van Dam, Ton van den Broek en Doesjka Hoogenberg
 
 
 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):

Namens de Mariaschool zitten in de GMR: Nita Graafland en Ton van den Broek.


 _________________________________________________________________________________
 

Jaarplanning schooljaar 2019/2020
 
 
 
 
Wilt u aanwezig zijn bij een MR-vergadering? Dat kan, u bent als toehoorder van harte welkom om
bij het openbare gedeelte van de vergadering aanwezig te zijn. 
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar mr@mariaschoolpijnacker.nl
 
_________________________________________________________________________________


Agenda's, notulen en jaarverslagen
 
Agenda's


 
_________________________________________________________________________________  

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad Mariaschool

Huishoudelijk Reglement MR

 _________________________________________________________________________________
 

Contact:
 
De MR staat open voor vragen, opmerkingen en/of suggesties van alle ouders en hoopt op die manier de belangenbehartiging van ouders en hun kinderen zo goed mogelijk te vervullen. U kunt een MR-lid te allen tijde persoonlijk aanspreken en/of zend een e-mail naar mr@mariaschoolpijnacker.nl